Top posts

 • ارد بزرگ کیست ؟

  16 October 2009

  ارد بزرگ اندیشمند و متفکر ایرانی در حال حاضر زنده است و در شهر مشهد زندگی می کند اما اصلیت او از شهر شیروان در خراسان شمالی است . ارد بزرگ نه تنها سرآمد تاریخ خراسان شمالی ست بلکه در ایران و جهان دارای منزلتی خاص می باشد . سخنان حکیمانه او بسیاری را جذب...

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 1

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : نگهبانی از داشته های یک کشور برای فرمانروا یک قانون است و انجام آن خودستایی ندارد . ارد بزرگ می گوید : دارایی زیاد برای یک جوان می تواند ابزار سرگردانی باشد . ارد بزرگ می گوید : نوازش و دلربایی زیاد ، پیشاپیش بستر مرگ را فراهم کند !....

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 2

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : تنها کسانی از آرزوهای نیک جوانان واهمه دارند که بر جایگاه خویش بیمناکند . ارد بزرگ می گوید : هیچگاه امید کسی را نا امید نکن، شاید امید تنها دارایی او باشد . ارد بزرگ می گوید : آرزوهای جوانان را خوار و کوچک مپندارید که سرآغاز کوهستانی...

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 3

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : سازش بر روی داشته های به یغما رفته امان ، به نام آشتی جویی و دوستی از نادانی و کم خردی ست . ارد بزرگ می گوید : کسی که گذشت و بخشش در درونش نیست تنها نام آدم را بر خود دارد . ارد بزرگ می گوید : کودکان برای شاد بودن ، بیش از هر چیزی به...

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 4

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : بهترین شیوه آموزش به کودک ، همراه شدن با او در درون داستانهای پند آموز است . ارد بزرگ می گوید : پنجره شناخت درست آدمیان ، بازبینی زندگی نیاکان آنهاست . ارد بزرگ می گوید : هنر زمانی ارزش می یابد که سخن ناتوان از گفتن است . ارد بزرگ می...

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 5

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : پیشینه کهن پر است از داستان های بریده شدن نای دژخیمان بدست مردم . ارد بزرگ می گوید : نفرین به دلی که آه ستمدیدگان را نمی شنود و دست گیر آدمیان نمی شود . ارد بزرگ می گوید : در سرزمینی که آذرخش و طوفان میدان داری می کنند کسی به فکر فردا...

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 6

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : در هنگامه رستاخیز و غرش آذرخش مردمان ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست . ارد بزرگ می گوید : تنها میهمانی را بپذیرید ، که بتوانید بدرقه اش کنید . ارد بزرگ می گوید : پند و اندرز بسیار ، همچون دشنام آزار دهنده است . ارد بزرگ می گوید...

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 7

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : اگر آرمان و هدف زندگی خویش را بدانیم ، هر دم از خانه این و آن سر در نمی آوریم . ارد بزرگ می گوید : دیوان سالاران واپسگرا بر این باورند که همنوایی با مردم کوچه و بازار بسیار آسان تر از همنوایی با خردمندان است . ارد بزرگ می گوید : آنکه...

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 8

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : خرد در دانسته های ما دیده نمی شود ، خرد تنها در کردار ما هویدا می گردد . ارد بزرگ می گوید : ریشه رشد تبهکاری در امنیت بزهکار است . ارد بزرگ می گوید : ارزش یکدیگر بویژه کهن سالان خویش را بدانیم که نیروی امروز ما برگرفته از نیروی ست که...

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 9

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : کسی که آزادی می جوید زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد . ارد بزرگ می گوید : سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست ، خنده آور است . ارد بزرگ می گوید : سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر بسیاری از زیبایی های زود...

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 10

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند . ارد بزرگ می گوید : غروب جان آدمی ، سپیده دمی به جهان دیگر است . ارد بزرگ می گوید : آنکه همه چیزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ایی ندارد نباید مدعی داشتن خرد...

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 11

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : روزهای سخت گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند . ارد بزرگ می گوید : امید در درون کسی که هنوز راهی را برای خویش برنگزیده جای نمی گیرد . ارد بزرگ می گوید : هیچ اهرمی همچون بردباری و امید نمی تواند مشکلات را از پیش پایت بر دارد...

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 12

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد...

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 13

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : برآزنده نمی گوید کیست ! او می گوید چیستی ؟ و از چیستت تو را به آسمانها می کشاند . ارد بزرگ می گوید : دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است به پهنه و گستره آسمانها . ارد بزرگ می گوید : کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد...

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 14

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند . ارد بزرگ می گوید : فرزند نانجیب ، آتش عمر پدر است . ارد بزرگ می گوید : فرمانروای بزرگ مردم خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه پناه آنان است . ارد بزرگ...

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 15

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : فروتنی در برابر گردنکشان اشتباهی بزرگ است . چرا که این کار آنها را گستاختر و بی پرواتر می نماید . ارد بزرگ می گوید : فروتنی و گذشت خویی مردان و زنان پاکدل است . ارد بزرگ می گوید : فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندای با کُشتن خفه نمی شود...

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 16

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : انتخابات درست و سازنده ، ناجی کشور و نادیده گرفتن آن ، پگاه رستاخیزی هولناک است . ارد بزرگ می گوید : انتخابات پرشگاه سیاسیون برای رسیدن به دستگاه دیوانی نیست اینجا خواست توده آدمیان برای درمان ناراستی هاست . ارد بزرگ می گوید : کوچک...

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 17

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : آنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت . ارد بزرگ می گوید : تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است . ارد بزرگ می گوید : نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان...

 • جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 18

  17 October 2009

  ارد بزرگ می گوید : آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد . ارد بزرگ می گوید : سرپرستانی که از ارزش سربازی می کاهند ، و پدر و مادرانی که ، پیشدار میهنداری فرزندان خویش می شوند ، به کشورشان پشت کرده اند . ارد بزرگ می گوید...

 • نظریه جهانی قاره کهن ارد بزرگ

  17 October 2009

  این روزها بحث پیرامون نظریه قاره کهن بالا گرفته است دشمنان نظریه قاره کهن که اغلب پان تورکهای مورد حمایت ترکیه و جمهوری آذربایجان هستند همگرایی نهفته در نظریه را چندان با خواست قلبی خود که تجزیه ایران و اتصال شرق و غرب کشورهای ترک زبان است تمام کوشش خود...

 • نظریه و ایده کهکشان بزرگ اندیشه

  18 October 2009

  متن کامل نظریه و ایده کهکشان بزرگ اندیشه ارد بزرگ سران کشورهای باختری بهمراه نخبگان آنها ، ایامی است که بر طبل ایده " دهکده کوچک جهانی " می زنند. آنها بر این باورند که با گسترش روز افزون اینترنت ، جهان کوچک و کوچکتر خواهد شد تا بدان جا که همگان در پهنه...

 • کتاب سرخ

  15 September 2010

  کتاب سرخ مجموعه کاملتر کتاب آرمان نامه ارد بزرگ است که حاوی پندها و سخنان حکیمانه ارد بزرگ می باشد این کتاب را در اینجا دانلود نمایید متن کتاب سرخ به شکل پی دی اف PDF http://sorkh.blog.com/files/2010/05/book1.pdf متن کامل کتاب را در آدرس زیر هم می توانید...

 • Welcome to Overblog!

  16 October 2009

  This automated message is the first article of your blog. It will help you get started with Overblog. You can edit or delete it by going to the "Publish" section of your administration page. Hope you'll enjoy blogging with us! The Overblog team PS: In...