جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 17

Published on by ارد بزرگ کیست ؟


ارد بزرگ می گوید : آنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت .


ارد بزرگ می گوید : تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است .


ارد بزرگ می گوید : نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها .


ارد بزرگ می گوید : بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید .


ارد بزرگ می گوید : راهی را که در زندگی برگزیده ایم می تواند برآیند بازخورد کنش دیگران ، با ما باشد . پرسش آن که :
آیا ماخویشتن خویشتنیم ؟
و آیا همواره باید پاسخگوی برخوردهای بد دیگران باشیم ؟
این پرسش ها را که پاسخ گفتیم ! آزادی در ما بارور می شود .
وپس از آن ، آرمانی بزرگ همچون عشق به میهن در چشمه وجودمان جاری می گردد .


ارد بزرگ می گوید : ابلهان در سرزمین های کوچک همواره سنگ کشورهای بزرگ را به سینه می زنند و هم میهنان خویش را تشویق به بخشش میهن و ناموس خود می کنند .


ارد بزرگ می گوید : آنهایی که از زادگاه خود می روند تا رشد کنند  با سپری شدن  روزگار می فهمند بزرگترین گنج زندگی را از دست داده اند و آن  زادگاه و میهن است .


ارد بزرگ می گوید : صوفی مسلکان برای آنکه افکار اهریمنی خویش را گسترش دهند می گویند نیاز را باید از بین برد چون نیاز سبب دگرگونی می گردد و دگرگونی از دیدگاه آنان رنج آور است ! حال آنکه هدف آدمی از زیستن پیشرفت و درک زوایای پنهان دانش است . بجای گوشه نشینی و خرده گیری باید با ابزار دانش سبب رشد میهن شد و امنیت را برای خود و آیندگان بدست آورد .


ارد بزرگ می گوید : میهن پرستی ، همچون عشق فرزند است به مادر .


ارد بزرگ
می گوید : میهن دوستی ، دسته و گروه نمی خواهد ! این خواستی است همه گیر ، که اگر جز این باشد باید در شگفت بود .
To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post

logo design 01/26/2010 13:20


Quite interesting! hope to have somem ore good stuff here!


Professional logo designer 11/05/2009 07:39


Interesting work there. I think this would really be a good idea if I share it with others. By Natalie Schmidt, Professional logo designer, London.

fashion logos design