جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 13

Published on by ارد بزرگ کیست ؟
ارد بزرگ می گوید : برآزنده نمی گوید کیست ! او می گوید چیستی ؟ و از چیستت تو را به آسمانها می کشاند .


ارد بزرگ می گوید : دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است به پهنه و گستره آسمانها .


ارد بزرگ می گوید : کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست .


ارد بزرگ می گوید : برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است.


ارد بزرگ می گوید : پرهای خون آلود برآزندگان نقش زیبای آزادی آیندگان است.


ارد بزرگ می گوید : ویرانه کاخ های برآزندگان هم ، هزاران گهواره امید بر بستر خویش دارد .


ارد بزرگ می گوید : میهن پرستی هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است .


ارد بزرگ می گوید : سرزمینی که اسطوره های خویش را فراموش کند به اسطورهای کشورهای دیگر دلخوش می کند فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرند .


ارد بزرگ می گوید : اسطوره ها زاینده اند ! آنان برای فرزندان سرزمین خویش همواره امید به ارمغان می آورند .


ارد بزرگ می گوید : هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید .
To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post