جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 5

Published on by ارد بزرگ کیست ؟

ارد بزرگ می گوید : پیشینه کهن پر است از داستان های بریده شدن نای دژخیمان بدست مردم .


ارد بزرگ می گوید : نفرین به دلی که آه ستمدیدگان را نمی شنود و دست گیر آدمیان نمی شود .


ارد بزرگ می گوید : در سرزمینی که آذرخش و طوفان میدان داری می کنند کسی به فکر فردا نیست .


ارد بزرگ می گوید : تنها کسانی شایسته هستند که اشتباهی را دو بار انجام نمی دهند .


ارد بزرگ می گوید : هیچگاه به دروغگویان میدان کارگزاری ندهید ، با وجود این که توانایی انجام آن را بهتر از هر کسی داشته باشند .


ارد بزرگ می گوید : کسی که ترازوی راستی در وجودش همواره به یک سو سنگین است ، نمی تواند از خشم دست بردارد چون خشم و زور تنها ابزار ناراستی برای ماندن است .


ارد بزرگ می گوید : کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند ، همواره فریاد می کشند .


ارد بزرگ می گوید : کسی که زبانش پیش از اندیشه او می جنبد ، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد .


ارد بزرگ می گوید : بهبودی زخم شمشیر بسیار تندتر از زخم دل آزرده است.


ارد بزرگ می گوید : غم ، می تواند از پایمان درآورد و اگر خود ساخته باشیم نیروی سرفرازیمان خواهد شد .
To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post