جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 8

Published on by ارد بزرگ کیست ؟ارد بزرگ می گوید : خرد در دانسته های ما دیده نمی شود ، خرد تنها در کردار ما هویدا می گردد .


ارد بزرگ می گوید : ریشه رشد تبهکاری در امنیت بزهکار است .


ارد بزرگ می گوید : ارزش یکدیگر بویژه کهن سالان خویش را بدانیم که نیروی امروز ما برگرفته از نیروی ست که پیشتر آنها به ما بخشیده اند.


ارد بزرگ می گوید : دوستی و مهر ، امید می آفریند و امید زندگی ست .


ارد بزرگ می گوید : آزادی ، عنوانی برای زینت کاخ دیوان سالاران نیست ، آزادی کوچکترین حق مردم است که اگر نباشد هیچ دودمانی برجای نخواهد بود .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ایی می نوشند که مردم را سیراب می کند .


ارد بزرگ می گوید : سیاستمداری که تنها به پیشروی می اندیشد دمادم برای خویش دشمن تراشی می کند .


ارد بزرگ می گوید : آنگاه که مردم بر داشته های خویش آگاه باشند دیگر تن به ستم نمی سپارند .


ارد بزرگ می گوید : سرنگونی با آدمهای شتابنده ( عجول ) زاده می شود .


ارد بزرگ می گوید : شادی کجاست ؟ جای که همه ارزشمند هستند .

To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post