جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 16

Published on by ارد بزرگ کیست ؟

ارد بزرگ می گوید : انتخابات درست و سازنده ، ناجی کشور و نادیده گرفتن آن ، پگاه رستاخیزی هولناک است .


ارد بزرگ می گوید : انتخابات پرشگاه سیاسیون برای رسیدن به دستگاه دیوانی نیست اینجا خواست توده آدمیان برای درمان ناراستی هاست .


ارد بزرگ می گوید : کوچک کنندگان دایره انتخابات ، با بن و ریشه آن دشمن اند .


ارد بزرگ می گوید : آدمیانی که انتخابات نیک را بی ارزش می انگارند و آنانی که دانسته در بازی انتخابات نادرست رای می دهند هر دو به یک اندازه به سرزمین خویش پشت کرده اند .


ارد بزرگ می گوید : دودمانی که بزرگان و ریش سفیدانش خوار باشند ، به کالبد بی جانی ماند که خوراک جانوران دیگر شود .


ارد بزرگ می گوید : از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید .


ارد بزرگ می گوید : گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمی شود ، به یک نگاه و یا ندای ریش سفیدی گشاده می گردد .


ارد بزرگ می گوید : اندیشه و سخن ریش سفیدان برآیند بردباری ، مردمداری و سرد و گرم چشیدگی روزگار است . 


ارد بزرگ می گوید : ریش سفید داراترین به اندیشه است نه به دارایی و اندوخته .


ارد بزرگ می گوید : ریش سفیدان ، زنجیر ارتباط نسل ها هستند . و خاندان بدون ریش سفید ، گذشته ای کم رنگ دارد و  آیین های به جای مانده ، به هزار گونه ، تفسیر می شود

To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post

logo design 01/28/2010 07:43


Quite interesting! hope to have somem ore good stuff here!


logo design services 11/05/2009 07:39


1.Hello U there, that was good thinking. I wait for more of this stuff. By Jack Amiss, a logo design services provider.

company logos design