جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 15

Published on by ارد بزرگ کیست ؟ارد بزرگ می گوید : فروتنی در برابر گردنکشان اشتباهی بزرگ است . چرا که این کار آنها را گستاختر و بی پرواتر می نماید .


ارد بزرگ می گوید : فروتنی و گذشت خویی مردان و زنان پاکدل است .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندای با کُشتن خفه نمی شود .


ارد بزرگ می گوید : بیچاره مردمی که فرمانروایانشان ، شاگردان رسانه ها باشند .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروایان تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگویند .


ارد بزرگ می گوید : آموزگار بالهای بزرگی ست که دانش آموز را به فرای آنچه می داند می برد ، آن فرا اگر روشنی باشد دودمانهای آینده را شکوهی شگفت انگیز فرا خواهد گرفت .


ارد بزرگ می گوید : سوار بر روان خویشتن خویش باشید ، پادشاهی بر سپاهی بی گزند ، اگر نگاهتان بر بوسه گاه زمین آسمان گره خورده باشد هیچ فراز و فرودی دلتان را نمی لرزاند . 


ارد بزرگ می گوید : ناراستی ها پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند مگر آنکه ما آنها را در اندیشه و روان خویش زنده نگاه داریم !. 
 

ارد بزرگ می گوید : سرزمین روان ما بسیار بزرگتر و باشکوه تر از جهان پیرامون ماست . کسانی را  بدان راه دهیم  که سزاوار آن باشند . 


ارد بزرگ می گوید : کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست .
To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post