جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 14

Published on by ارد بزرگ کیست ؟ارد بزرگ می گوید : تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند .


ارد بزرگ می گوید : فرزند نانجیب ، آتش عمر پدر است .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروای بزرگ مردم خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه پناه آنان است .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروا اندیشه خویش را درگیر رخدادهای کوچک نمی کند .


ارد بزرگ می گوید : سیاست بازان بدانند که فرمانروا همیشه به مردم بدهکار است .


ارد بزرگ می گوید : سردمداران ناشایست ترسشان از ناکارآمدیشان نیست ، دوری از فرمانروایی آنها را می ترساند ! .


ارد بزرگ می گوید : سردمداران برای آنکه به توفان مردم گرفتار نشوند باید با امواج دریای آدمیان هماهنگ گردند .مهار دریا غیر ممکن است کسانی که فکر می کنند مردم را با امکانات خود مهار کرده اند دیر یا زود گم می شوند . 


ارد بزرگ می گوید : فرمانروایان نیرومند ، رایزنانی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند .


ارد بزرگ می گوید : بیچاره مردمی که فرمانروایانش  رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند . 


ارد بزرگ می گوید : مردم به دنبال گزارش روزانه فرمانروایان نیستند! آنان دگرگونی و بهروزی زندگی خویش را خواستارند !! .
To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post

oride koskhol 01/01/2015 08:52

خدایی جوکیه برای خودش

عورد بظرگ


واقعا کسخوله