جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 9

Published on by ارد بزرگ کیست ؟ارد بزرگ می گوید : کسی که آزادی می جوید زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد .


ارد بزرگ می گوید : سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست ، خنده آور است .


ارد بزرگ می گوید : سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر  بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست .


ارد بزرگ می گوید : بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزیم : اشتباهاتی همچون برده داری ، همسر سوزی و … را آدمیان رها نموده اند ،  خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد . 


ارد بزرگ می گوید : اهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند .


ارد بزرگ می گوید : اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .


ارد بزرگ می گوید : آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ایی فراتر از آنها در حال پرواز باشد .


ارد بزرگ می گوید : اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است .


ارد بزرگ می گوید : تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم .


ارد بزرگ می گوید : گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد .
To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post