جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 7

Published on by ارد بزرگ کیست ؟


ارد بزرگ می گوید : اگر آرمان و هدف زندگی خویش  را بدانیم ، هر دم از خانه این و آن سر در نمی آوریم .


ارد بزرگ می گوید : دیوان سالاران واپسگرا بر این باورند که همنوایی با مردم کوچه و بازار بسیار آسان تر از همنوایی با خردمندان است .


ارد بزرگ می گوید : آنکه ناراستی پیشه نموده ، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است .


ارد بزرگ می گوید : برای رسیدن به جایگاهی بالاتر ، گذشت را نیز بیاموزیم .


ارد بزرگ می گوید : زورگو ، خواب پریشان بسیار می بیند .


ارد بزرگ می گوید : تا هنگامی که از برتری خویش سخن می گویی ، دیده نمی شوی .


ارد بزرگ می گوید : کسی که فریفته نگاهی می گردد ، توان نجات دیگران را ندارد .


ارد بزرگ می گوید : ارمغان کُرنش در برابر نادان ، سختی دو چندان است .


ارد بزرگ می گوید : آواز سرد از سینه نا امید بر می خیزد .


ارد بزرگ می گوید : آنکه با تلاش بسیار اندیشه خویش را فربه نمود ، با این وجود باز گوش به سخن این و آن سپرد ، دیگر نمی توان آینده روشنی در پیش روی او دید  .
To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post