جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 12

Published on by ارد بزرگ کیست ؟ارد بزرگ می گوید : هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد .


ارد بزرگ می گوید : اهل سیاست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهایی که دوست دارند ! .


ارد بزرگ می گوید : بی باک به آرمان خویش می اندیشد آرمان هویدا او را رویین تن می سازد .


ارد بزرگ می گوید : مهم ترین رازهای نهان سیاست بازان ، چیزی جز پیگری اندیشه مردم کوچه و بازار نیست .


ارد بزرگ می گوید : آدمهای پلیدی هستند که با زمان سنجی مناسب ، از نگرانی های همگانی بهره می برند و خود را یک شبه رهایی بخش مردم می خوانند .


ارد بزرگ می گوید : چو گرمای تن مردان و زنان کهن به آسمان پر کشید با یاد خویش اندیشه هواخواهان خود را گرما دهند . 


ارد بزرگ می گوید : برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آیندگان است .


ارد بزرگ می گوید : برآزندگان به گفتار سخیف و کم ارزش زندگی خویش را تباه نمی سازند .


ارد بزرگ می گوید : برآزندگان چشم در دست پر از بذر خویش دارند و آسمانی که مهربان است صدای غرش باد هرزه گرد آنها را از راه خویش برنمی گرداند .


ارد بزرگ می گوید : برآزندگان مست شرآب هزاران ساله تاریخ کشورخویشند سخن آنان جز آهنگ خیزش و رشد نیست .
To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post

اورکت مشنگ 01/01/2015 08:55

چه جملاتی داره.
آفتاب که میتابد روشنایی بخش است.
عجیبه


واقعا حکیمه.


ملت رو چی فرض کرده.


اصلا سیکل داره؟؟؟؟