جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 11

Published on by ارد بزرگ کیست ؟ارد بزرگ می گوید : روزهای سخت گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند .


ارد بزرگ می گوید : امید در درون کسی که هنوز راهی را برای خویش برنگزیده جای نمی گیرد .


ارد بزرگ می گوید : هیچ اهرمی همچون بردباری و امید نمی تواند مشکلات را از پیش پایت بر دارد .


ارد بزرگ می گوید : بکار گیری آشنایان در یک گردونه کاری برآیندی جز سرنگونی زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت . 


ارد بزرگ می گوید : برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید .


ارد بزرگ می گوید :  کشوری که دارای پیشوایی بی باک است همه مردمش قهرمان و دلیر می شوند .


ارد بزرگ می گوید : پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد.


ارد بزرگ می گوید : رسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم .


ارد بزرگ می گوید : آهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است.


ارد بزرگ می گوید : هنرمند و نویسنده  مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است .
To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post