جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 10

Published on by ارد بزرگ کیست ؟


ارد بزرگ می گوید : فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده  خویش را به ریشخند می گیرند .


ارد بزرگ می گوید : غروب جان آدمی ، سپیده دمی به جهان دیگر است .


ارد بزرگ می گوید : آنکه همه چیزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ایی ندارد نباید مدعی داشتن خرد باشد و دانش .


ارد بزرگ می گوید : زاد روز ما با تاری نادیدنی به هزاران زاد روز دیگر گره خورده است ، مرگ هم زاد روزیست همانند زاده شدن که بدرودی است به جهانی دیگر…


ارد بزرگ می گوید : جهان همواره در حال دگرگونی و رشد است نباید این پویندگی را زشت دانست ،  باید همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت .


ارد بزرگ می گوید : بی پایبندی به نظم در گیتی  ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند. 


ارد بزرگ می گوید : نرمش و سازگاری با گیتی از هر کمین دلهره آوری ، رهایی مان خواهد بخشید .


ارد بزرگ می گوید : گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است .


ارد بزرگ می گوید : ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است . 


ارد بزرگ می گوید : بازده روزهای سخت ، بسیار بیشتر از دوران سرخوشی ست .
To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post