جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 2

Published on by ارد بزرگ کیست ؟


ارد بزرگ می گوید : تنها کسانی از آرزوهای نیک جوانان واهمه دارند که بر جایگاه خویش بیمناکند .


ارد بزرگ می گوید : هیچگاه امید کسی را نا امید نکن، شاید امید تنها دارایی او باشد .


ارد بزرگ می گوید : آرزوهای جوانان را خوار و کوچک مپندارید که سرآغاز کوهستانی آسمان خراش و یا دره ایی گود و ناپیداست .


ارد بزرگ می گوید : آرزوهای خویش را ارزشمند بدان که نای پروازت به سوی آرمانهاست .


ارد بزرگ می گوید : مردان و زنان کهن برآیند خوی و منش مردمان سرزمین خویش اند .


ارد بزرگ می گوید : دوستان زیاد برای یک نوجوان ، همانند آشیانه ساختن دهها کلاغ بر تاج نهالی نازک است .


ارد بزرگ می گوید : هنرمندی که آرمانی بزرگ در سر ندارد جز پلشتی چیزی نمی آفریند .


ارد بزرگ می گوید : خموشی ریش سفیدان هم پندآموز است .


ارد بزرگ می گوید : رسواترین آدمها ، فریبکارانند .


ارد بزرگ می گوید : کاشانه ایی که جایگاه دوستان کوچه و بازار شد نوای گریه ها در سینه دارد .
To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post