جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 6

Published on by ارد بزرگ کیست ؟ارد بزرگ می گوید : در هنگامه رستاخیز و غرش آذرخش مردمان ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست .


ارد بزرگ می گوید : تنها میهمانی را بپذیرید ، که بتوانید بدرقه اش کنید .


ارد بزرگ می گوید : پند و اندرز بسیار ، همچون دشنام آزار دهنده است .


ارد بزرگ می گوید : خودخواه ترین آدمیان آنانی هستند که چشمشان را بر سرنوشت هم میهنانشان بسته اند .


ارد بزرگ می گوید : کاویدن در غم ها ما را به خوشبختی نمی رساند .


ارد بزرگ می گوید : در دوران زندگی ، تنها زمان هایی برایمان ارزشمند است  که هدف و آرمانی را پیگیری می کردیم .


ارد بزرگ می گوید : نامداران هیچگاه خویش را گرفتار پاسخ به ابلهان کج اندیش نکردند .


ارد بزرگ می گوید : تا اندیشه ایی پاسخگو در بین نباشد کجروی ادامه خواهد داشت .


ارد بزرگ می گوید : برای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی ، راه اندیشه و ارزیابی را باز بگذاریم .


ارد بزرگ می گوید : آنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور در چنگ خویش داشته باشیم ، دستمان خالی تر از ، هر زمان دیگر است .
To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post