جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 4

Published on by ارد بزرگ کیست ؟


ارد بزرگ می گوید : بهترین شیوه آموزش به کودک ، همراه شدن با او در درون داستانهای پند آموز است .


ارد بزرگ می گوید : پنجره شناخت درست آدمیان ، بازبینی زندگی نیاکان آنهاست .


ارد بزرگ می گوید : هنر زمانی ارزش می یابد که سخن ناتوان از گفتن است .


ارد بزرگ می گوید : اگر پایکوبی و شادی نباشد ، جهان را ارزش زیستن نیست .


ارد بزرگ می گوید : آنکه ترانه زاری کشت می کند ، تباهیدن زندگی اش را برداشت می کند .


ارد بزرگ می گوید : بستر جامعه همچون دریاست هیچ بنایی بر آن پایدار نخواهد بود مگر آنکه خود را با بسامدهای (امواج) آن همراه سازد .


ارد بزرگ می گوید : خوی مهربان ، ریشه در طبیعت گل ها دارد .


ارد بزرگ می گوید : آواز مهربانی از هر سنگ نگاره ی ماندگار تر است .


ارد بزرگ می گوید : سالار دل ها بودن ، با ارزش تر از هر آرزویی است .


ارد بزرگ می گوید : غمکش مردم ، همای سرفرازی آنها خواهد شد .
To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post