Overblog Follow this blog
Administration Create my blog
کتاب سرخ

کتاب سرخ

کتاب سرخ مجموعه کاملتر کتاب آرمان نامه ارد بزرگ است که حاوی پندها و سخنان حکیمانه ارد بزرگ می باشد این کتاب را در اینجا دانلود نمایید متن کتاب سرخ به شکل پی دی اف PDF http://sorkh.blog.com/files/2010/05/book1.pdf متن کامل کتاب را در آدرس زیر هم می توانید...

Read more

نظریه و ایده کهکشان بزرگ اندیشه

نظریه و ایده کهکشان بزرگ اندیشه

متن کامل نظریه و ایده کهکشان بزرگ اندیشه ارد بزرگ سران کشورهای باختری بهمراه نخبگان آنها ، ایامی است که بر طبل ایده " دهکده کوچک جهانی " می زنند. آنها بر این باورند که با گسترش روز افزون اینترنت ، جهان کوچک و کوچکتر خواهد شد تا بدان جا که همگان در پهنه...

Read more

نظریه جهانی قاره کهن ارد بزرگ

نظریه جهانی قاره کهن ارد بزرگ

این روزها بحث پیرامون نظریه قاره کهن بالا گرفته است دشمنان نظریه قاره کهن که اغلب پان تورکهای مورد حمایت ترکیه و جمهوری آذربایجان هستند همگرایی نهفته در نظریه را چندان با خواست قلبی خود که تجزیه ایران و اتصال شرق و غرب کشورهای ترک زبان است تمام کوشش خود...

Read more

جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 18

جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 18

ارد بزرگ می گوید : آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد . ارد بزرگ می گوید : سرپرستانی که از ارزش سربازی می کاهند ، و پدر و مادرانی که ، پیشدار میهنداری فرزندان خویش می شوند ، به کشورشان پشت کرده اند . ارد بزرگ می گوید...

Read more

جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 17

جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 17

ارد بزرگ می گوید : آنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت . ارد بزرگ می گوید : تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است . ارد بزرگ می گوید : نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان...

Read more

جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 16

جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 16

ارد بزرگ می گوید : انتخابات درست و سازنده ، ناجی کشور و نادیده گرفتن آن ، پگاه رستاخیزی هولناک است . ارد بزرگ می گوید : انتخابات پرشگاه سیاسیون برای رسیدن به دستگاه دیوانی نیست اینجا خواست توده آدمیان برای درمان ناراستی هاست . ارد بزرگ می گوید : کوچک...

Read more

جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 15

جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 15

ارد بزرگ می گوید : فروتنی در برابر گردنکشان اشتباهی بزرگ است . چرا که این کار آنها را گستاختر و بی پرواتر می نماید . ارد بزرگ می گوید : فروتنی و گذشت خویی مردان و زنان پاکدل است . ارد بزرگ می گوید : فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندای با کُشتن خفه نمی شود...

Read more

جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 14

جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 14

ارد بزرگ می گوید : تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند . ارد بزرگ می گوید : فرزند نانجیب ، آتش عمر پدر است . ارد بزرگ می گوید : فرمانروای بزرگ مردم خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه پناه آنان است . ارد بزرگ...

Read more

جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 13

جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 13

ارد بزرگ می گوید : برآزنده نمی گوید کیست ! او می گوید چیستی ؟ و از چیستت تو را به آسمانها می کشاند . ارد بزرگ می گوید : دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است به پهنه و گستره آسمانها . ارد بزرگ می گوید : کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد...

Read more

جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 12

جملات زیبا و طلایی ارد بزرگ - Orod Bozorg 12

ارد بزرگ می گوید : هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد...

Read more

1 2 3 > >>